Με τον όρο δομημένη καλωδίωση χαρακτηρίζουμε μία σειρά Κανονισμών/Προτύπων, Διεθνώς αναγνωρισμένων, που εφαρμόζονται για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την εγκατάσταση και την παράδοση ενός συστήματος καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων, για τη μεταφορά όλων των πληροφοριών (δεδομένα, φωνή, εικόνα) σε ένα δίκτυο.

Η κατάλληλη επιλογή του φυσικού μέσου μετάδοσης των πληροφοριών, συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα του δικτύου, αλλά και στη μείωση του χρόνου που αυτό βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Είναι ζωτικής σημασίας να υπογραμμίσουμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι υψηλές απαιτήσεις των εφαρμογών προϋποθέτουν ένα "ισχυρό" υπόβαθρο, το οποίο θα καλύψει τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες.

Η εταιρία μας μελετά, σχεδιάζει, εγκαθιστά και πιστοποιεί συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω σημαντικούς παράγοντες:

τις ανάγκες του πελάτη και το φυσικό χώρο που διαθέτει

τις τωρινές και μελλοντικές απαιτήσεις και επιδόσεις του δικτύου

τη δημιουργία ενός φιλικού, επεκτάσιμου και εύκολα διαχειρίσιμου περιβάλλοντος για τον τελικό χρήστη

το κόστος συναρτήσει των απαιτήσεων